0

Regulamin pracowni

REGULAMIN Pracowni Ceramicznej CERAMIKARNIA prowadzonej przez Urszulę Stachurskiej w Majscowej 35, 38-220 Dębowiec
Uczestnictwo w warsztatach pracowni ceramicznej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

I. Porządek

 • Zostaw swoje miejsce pracy w takim stanie w jakim je znalazłeś.
 • Oczyść narzędzia, podkładki i inne używane przedmioty, a następnie odłóż je na ich miejsce.
 • Kawałki gliny włóż do pojemnika z gliną.
 • Glina, która została niewykorzystana w cyklu warsztatów pozostaje w pracowni. 
 • Przed odstawieniem do suszenia prace koniecznie muszą być podpisane – prace nie opatrzone podpisem przechodzą na własność pracowni. 

II. Ostrożność

 • Proszę o uważanie na prace innych osób.
 • Nie dotykamy żadnych prac, które nie należą do nas.
 • Należy zachować ostrożność przy zdejmowaniu i odkładaniu prac z półek.
 • Nie rozpakowujemy prac przykrytych folią, jeśli nie mamy pewności, że są nasze.

III. Wypał pieca

 • Piec jest wypalany przy pełnym załadunku, czyli gdy jest wystarczająca liczba prac by go zapełnić.
 • Przedmioty pozagabarytowe, tzn. o wysokości powyżej 15 cm i średnicy powyżej 30 cm wypalane są za dodatkową opłatą, lub według indywidualnych ustaleń z właścicielem pracowni.
 • Istnieje możliwość wypalenia pracy po ponownym szkliwieniu za dodatkową opłatą wg indywidualnych ustaleń z właścicielem pracowni.
 • Do wypału trafiają prace wykonane w pracowni w ramach warsztatów.
 • Istnieje możliwość wypalenia prac wykonanych po za pracownią po konsultacji z właścicielem pracowni, z czego pierwszeństwo w wypale mają prace wykonane na warsztatach w pracowni.

IV. Odbiór prac

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsca do przechowywania prace, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ich wykonania przekazane zostaną na aukcję charytatywną.

V. Warsztaty - płatności

 • Płatności dokonujemy gotówką po zajęciach, otrzymamy paragon fiskalny lub fakturę VAT na życzenie. 
 • Warsztaty ceramiczne dla szkół, przedszkoli, instytucji- koszty ustalane są indywidulanie na podstawie ustaleń prowadzącego i klienta, zajęcia odbywają się w siedzibie klienta w obecności nauczycieli-opiekunów, którzy aktywnie dbają o bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad przez uczestników zajęć. Prace wykonane na zajęciach prowadzący zabiera ze sobą, wypala i zwraca klientowi według ustaleń. Cena wynosi od 15 zł/os do 30 zł/os. 
 • WARSZTATY DLA DZIECI 7-12 lat trwają 90 minut. Koszt jednych zajęć 25zł/os., cena obejmuje 0,5 kg gliny, wypał w piecu ceramicznym na biskwit, szkliwo i drugi wypał. Zajęcia mają charakter cykliczny, podczas jednych zajęć uczestnik wykonuje pracę, a na następnych szkliwi wypaloną na biskwit.  W przypadku, gdy dziecko nie będzie uczestniczyć w kolejnych zajęciach, instruktor może pomalować, poszkliwić pracę za dodatkową opłatą 10 zł.
 • WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH trwają 90 minut. Koszt jednych zajęć 35zł/os., cena obejmuje 1 kg gliny, wypał w piecu ceramicznym na biskwit, szkliwo i drugi wypał. Zajęcia mają charakter cykliczny, podczas jednych zajęć uczestnik wykonuje pracę, a na następnych szkliwi wypaloną na biskwit.  Wykonane prace powinny zająć maksymalnie 1 półkę w małym piecu. W przypadku cyklicznego uczestnictwa w zajęciach przewidziano rabat cenowy, który należy ustalić z właścicielem pracowni. 
 • Warsztaty MALUCHÓW kierowane są dla dzieci w wieku do lat 6, odbywają się w obecności opiekuna dziecka, przy czym opiekun asystuje dziecku przy tworzeniu pracy. Trwają 60 min, koszt 30 zł/ dziecko + opiekun, w cenie jest 0,5 kg gliny, barwne glinki do malowania surowej pracy, wypał. Wypalona praca jest do odbioru do dwóch tygodni. 
 • MALOWANIE gotowych naczyń i figurek – zajęcia trwają 60 min, koszt 25 zł/os + koszt wybranego naczynia, figurki. W cenie zawarte są farby ceramiczne i wypał. Uczestnik wybiera z dostępnych w pracowni naczyń i figurek, maluje farbami ceramicznymi. 
 • TWÓRCZE URODZINY organizowane są w obecności opiekuna dzieci. Opiekun odpowiedzialny jest za utrzymanie dyscypliny wśród dzieci, ponieważ w pracowni obecne są niebezpieczne przedmioty i należy zachować szczególne środki ostrożności. Poczęstunek zapewnia opiekun, pracownia udostępnia jedynie miejsce. Zajęcia trwają około 2,5 godzin, koszt uczestnictwa dziecka 25 zł/os. 
 • BABSKIE WIECZORY odbywają się przy min. 3 osobach. Poczęstunek i alkohol uczestnicy organizują we własnym zakresie. Podczas zajęć Panie obowiązują te same zasady jak przy warsztatach dla dzieci i dorosłych. Koszt zajęć to 35 zł/osobę. 
 • W ramach warsztatów istnieje możliwość wykonania większych prac niż 15cm wysokości, jednak każdorazowo należy omówić projekt z prowadzącym warsztaty, ustalić dodatkową opłatę.
 • ZAJĘCIA INDYWIDULNE- koszt to 50 zł za 1 godzinę, zajęcia odbywają się w dogodnym terminie dla uczestnika, istnieje możliwość negocjacji ceny w przypadku dłuższej współpracy, w cenie wliczone jest 1,5 kg gliny, szkliwa, 2xwypał. 
 • Cena gliny obejmuje wypał na biskwit 950 °C oraz wypał szkliwa na ostro 1050°C lub 1240 °C wraz z materiałami.
 • Po uprzednim ustaleniu istnieje możliwość wydłużenia zajęć. 20 zł/os. za każdą rozpoczętą 1h. 

VI. Bezpieczeństwo

 • Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Zasad BHP oraz Regulaminu Pracowni.
 • ZASADY BHP obowiązujące w pracowni ceramicznej
 • Używamy narzędzi, przyrządów i materiałów, w które wyposażona jest pracownia, zgodnie z przeznaczeniem i według zasad i instrukcji udzielonych przez instruktora.
 • Szczególną ostrożność należy zachować podczas pracy z ostrymi narzędziami.
 • Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem instruktora, po zaznajomieniu się z instrukcją ich obsługi.
 • Podczas warsztatów wykonujemy polecenia instruktora.
 • Wszelkie wypadki, niebezpieczeństwa, uszkodzone narzędzia i sprzęty – należy niezwłocznie zgłaszać osobie prowadzącej warsztaty.
 • Samowolne uruchamianie pieca lub innych maszyn jest zabronione.
 • Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie pracowni ceramicznej. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 • Suchy pył powstający przy szlifowaniu czy szkliwieniu jest szkodliwy. Nie należy go zdmuchiwać, a jedynie zmyć za pomocą wilgotnej gąbki i umieścić w zlewie z wodą.
 • Kontakt ze szkliwami i szkliwienie: szkliwo jest substancją chemiczną, podczas pracy należy zachować szczególne środki ostrożności, nie jemy i nie pijemy podczas pracy ze szkliwem, po zakończeniu szkliwienia zostaw swoje miejsce pracy w takim stanie, w jakim je znalazłeś, dzieci szkliwią na odpowiedzialność Rodzica lub Opiekuna.  W przypadku dostania się szkliwa do oka, należy natychmiast przemyć je wodą i niezwłocznie udać się do lekarza
 • Właściciel pracowni zastrzega sobie prawo do odmówienia uczestnikowi samodzielnego szkliwienia, jeśli będzie miał wątpliwości co do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez uczestnika, np. w przypadku małego dziecka. 

VII. Postanowienia końcowe

 • Właściciel pracowni zastrzega sobie prawo do fotografowania prac uczestników w celu promocji warsztatów i pracowni na stronie internetowej, profilach społecznościowych pracowni. W przypadku braku zgody uczestnika lub jego opiekunów prawnych, należy to zgłosić instruktorowi podczas zajęć. 
 • Pracownia ceramiczna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne będące następstwem niezastosowania się do Regulaminu Pracowni, Zasad BHP oraz wynikające z indywidualnego stanu zdrowia osób korzystających z Pracowni.
 • Pracownia ceramiczna zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Utworzenie działalności gospodarczej pod nazwą 'Ceramikarnia' poprzez dostosowanie lokalu oraz zakup niezbędnego wyposażenia." mająca na celu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Nowa Galicja oraz uzyskanie źródła dochodów przez Wnioskodawcę poprzez podjęcie działalności gospodarczej pn. "Ceramikarnia", a także wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej realizowana jest ze środków Europejskich w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.